karre2006: (куцн)
[personal profile] karre2006
Наші політики і військові всі роки незалежності говорили, що наша стратегія оборонна. Ми -не агресори і не плануємо наступальних дій.А тепер вдумайтесь в ці слова:
"Бельбек"
"Черкаси і Ольшанський"
"морська піхота"
Ці слова - це наша оборонна стратегія, яка базується на честі і відданості прапору. Завтра український прапор перестане майоріти на останнім кораблем ВМС ЗСУ в Криму. Через декілька днів ті солдати і офіцери, що залишаться вірні присязі покинуть територію АРК. Дивовижне поєднання - гордість за стійкість наших військових і приниження від втрати території і людей.
Сьогодні, вже сьогодні наша стратегія має змінитись - тепер у нас є нова ціль - повернути Крим до складу української Держави. І це вже зовсім не відступ, а наступ. Україна зараз поранений, дезорієнтований звір - тільки це не кролик, а дикий тур. Від ран ми стаємо лиш злішими. А злість корисна, якщо готовий дивитись на себе критично: ми повинні змінитись. І політики, і люди. Лише тоді все буде не дарма
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

karre2006: (Default)
karre2006

August 2014

S M T W T F S
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526 27282930
31      

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 26th, 2017 03:34 am
Powered by Dreamwidth Studios