karre2006: (Default)
[personal profile] karre2006
Кілька скупих слів на ВВС –
Газетні шпальти із вдячними обличчями.
Де ж це? пошук американцем
Куди б встромити прапорця.
Точені фрази – шал міфів,
Погрози і декларації.
„Десятиденна війна” – що знищила мрії.
Не вірю, що це вже кінець.
Краще би ти був ним –
Тим ангелом, що тримає книгу і ставить крапки у доль манускрипті.
Та чи це була цого воля.
Я так боюся ,.
Що мій страх війни розтане у гарячковості атак.
Надто схжі персонажі
І сценарій.
Безпечно так дитина вдивляється в екран, не зумівши врятувати
Тих, що лежать під уламками іграшкового літака,
У кутку кімнати.
Із біло-червоними шахами впереміш.
Все зрозуміло, крім обличь готових грати,
Нехтуючи пішаками.
Міст цей служить переходом
Із міст де сплять немовлята-
Прямо в пекло.
Яка ж відповідь потрібна журналістам
На питання поставлене убивці, з-поміж інших:
„Чи вірите в бога?”.
„Його немає”.
І міцніше затягти пасок, ховаючи зроговілі
Крила.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

karre2006: (Default)
karre2006

August 2014

S M T W T F S
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526 27282930
31      

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 26th, 2017 03:36 am
Powered by Dreamwidth Studios